Handelsvoorwaarden

Algemene verkoop-, leverings- en betalingsvoorwaarden van de

besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “FarmSaat® Aktiengesellschaft” (hierna te noemen FarmSaat AG), gevestigd en kantoorhoudende te (D- 48351) Everswinkel, Rott 3, Duitsland.

Artikel 1: Algemee

1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en op (elk onderdeel van) alle overeenkomsten, geheel of gedeeltelijk strekkende tot levering van goederen en/of diensten in de ruimste zin des woords en iedere (gehele of gedeeltelijke) levering van goederen en/of diensten van/met/door FarmSaat AG, gevestigd te (D- 48351) Everswinkel aan de Rott 3.

1.2 FarmSaat AG wijst uitdrukkelijk andersluidende voorwaarden af, gelijk een (algemene) verwijzing door enige contractspartij van FarmSaat AG naar zijn voorwaarden door FarmSaat AG niet wordt aanvaard. Zodanige verwijzing doet aan de uitsluitende toepasselijkheid van deze voorwaarden niet af.

Artikel 2: Offertes en aanbiedingen

2.1 Alle offertes en aanbiedingen, als ook gegevens in prijscouranten en folders, zijn vrijblijvend, tenzij FarmSaat AG in zijn offerte, aanbieding, prijscourant en/of folder uitdrukkelijk anders heeft vermeld.

Artikel 3: Overeenkomsten

3.1 Een overeenkomst komt tot stand doordat ofwel een schriftelijke orderbevestiging door FarmSaat AG wordt verzonden, ofwel doordat FarmSaat AG, zonder voorafgaande orderbevestiging, geheel of gedeeltelijk, voldoet aan een verzoek tot levering. Zo in het laatste geval sprake is van een verzoek tot levering in verschillende gedeelten wordt de overeenkomst in haar geheel geacht tot stand gekomen te zijn, indien de eerste gedeeltelijke c.q. deellevering plaatsvindt.

3.2 Aan (een gedeelte van) een overeenkomst die in strijd blijkt te zijn met een wettelijke bepaling c.q. wettelijk voorschrift c.q. het bij of krachtens enige Wet bepaalde, waarbij met name zij gewezen op bepalingen die gebaseerd zijn op of voortspruiten uit de Bestrijdingsmiddelenwet en/of de Meststoffenwet, kunnen geen rechten worden ontleend.

3.3 Overeenkomsten gesloten door vertegenwoordigers of andere tussenpersonen van FarmSaat AG respectievelijk offertes en aanbiedingen door zodanige tussenpersonen hoeven de uitdrukkelijke bekrachtiging zijdens FarmSaat AG, welke bekrachtiging wordt verleend door een schriftelijke orderbevestiging of het geheel of gedeeltelijk voldoen door FarmSaat AG aan een verzoek tot levering.

Artikel 4: Prijzen

4.1 Alle prijzen zijn exclusief BTW, alsmede andere heffingen, dan wel rechten, welke van overheidswege worden geheven. De prijzen zijn gebaseerd op de op het moment van aanbieding geldende kostenbepalende factoren.

4.2 Indien de in lid 1 bedoelde prijzen c.q. kostenbepalende factoren ten tijde van de levering gewijzigd zijn is FarmSaat AG  gerechtigd de aan de wederpartij te berekenen prijzen dienovereenkomstig aan te passen, van welke bevoegdheid FarmSaat AG gedurende de eerste drie maanden na het sluiten van de overeenkomst geen gebruik mag maken dan nadat de wederpartij in de gelegenheid is gesteld zich uit te laten over de vraag of hij de hogere prijs wenst te accepteren, dan wel tot ontbinding, zonder enige schadeloosstelling of schadevergoeding, hoe ook genaamd, van de overeenkomst wil komen, in welk laatste geval FarmSaat AG alsnog het recht heeft te leveren tegen de oorspronkelijk overeengekomen prijs. De wederpartij dient binnen zeven dagen na daartoe door FarmSaat AG te zijn uitgenodigd kenbaar te maken of de hogere prijs, dan wel vorenbedoelde ontbinding wordt gewenst, waarna FarmSaat AG evenzo binnen zeven dage na het antwoord van de wederpartij kenbaar dient te maken of de overeenkomst als ontbonden dient te worden beschouwd, dan wel alsnog op basis van de oorspronkelijk overeengekomen prijs gestand wordt gedaan. Reageert de wederpartij niet op vorenbedoelde uitnodiging dan wordt hij geacht de hogere prijs te accepteren.

Artikel 5: Gewicht en kwaliteit

5.1 Zulks tenzij uitdrukkelijk kwaliteitscriteria zijn overeengekomen – in welk geval naar zodanige criteria de kwaliteit beoordeeld dient te worden – gelden ter zake van de kwaliteit die in de branche gebruikelijke kwaliteitscriteria, waarbij voor landbouwzaaizaden – waaronder te verstaan: granen, peulvruchten, fijne landbouwzaden, groenvoedergewassen en suikerbieten – gelden de criteria van de Vereniging voor de Handel in Landbouwzaden, gevestigd en kantoorhoudende te Amersfoort.

5.2 FarmSaat AG zal gerechtigd zijn een gewicht te leveren van 2% meer of minder dan het overeengekomen gewicht.

5.3 Indien verkocht is op monster zal FarmSaat AG ook goederen met geringe afwijkingen mogen leveren.

Artikel 6: Risico

6.1 Behoudens andersluidend beding en behoudens de situatie als bedoeld in artikel 7.6 van deze algemene voorwaarden zijn te leveren goederen voor kopersrisico zodra zij door of in opdracht van FarmSaat AG aan koper zijn verzonden respectievelijk ten behoeve van koper worden vervoerd.

Artikel 7: Levering

7.1 Levering geschiedt op de overeengekomen wijze en behoudens andersluidende afspraken franco.

7.2 Levering geschiedt in ieder geval overeenkomstig voorschriften als door dan wel krachtens de Wet gesteld en in het bijzonder overeenkomstig de voorschriften van of ingevolge de Bestrijdingsmiddelenwet 1962 respectievelijk de Meststoffenwet 1947 en de op die Wetten gegronde beschikkingen, alsmede andere specifiek op het te leveren product gerichte overheidsmaatregelen.

7.3 Wanneer slechts een datum uitdrukkelijk schriftelijk als uiterste leveringsdatum is overeengekomen geeft overschrijding van die datum de koper het recht vergoeding van eventueel geleden schade te vorderen, hetzij – na behoorlijke ingebrekestelling – de overeenkomst te ontbinden.

7.4 Ingeval van franco levering wordt de wijze van vervoer door FarmSaat AG bepaald. Het vervoer behoeft niet verder te geschieden dan tot daar, waar het voertuig over een behoorlijk berijdbare weg kan komen, alwaar de verkoper verplicht is het gekochte in ontvangst te nemen. De goederen worden in dat geval geacht aan de koper geleverd te zijn op het moment waarop de lossing is voltooid. De koper vrijwaart FarmSaat AG voor iedere aanspraak uit hoofde van de lossing van de goederen. Lossing van het gekochte zal alleen plaatsvinden in overleg tussen de koper en de verkoper, doch altijd binnen een redelijke termijn, waarbij de koper er – als hij bij de aflevering niet aanwezig of niet vertegenwoordigd is – voor dient te zorgen dat degene, die is belast met de aflevering van de producten, toegang heeft tot de afgesloten ruimte waarin de producten moeten worden opgeslagen, indien de koper de in dit lid genoemde verplichtingen niet nakomt zijn de daardoor veroorzaakte extra kosten voor zijn rekening.

7.5 Ingeval van niet-franco-levering, worden de goederen geacht aan de koper geleverd te zijn op het moment dat deze geladen zijn op het door of vanwege de koper gezonden transportmiddel.

7.6 Indien de goederen na het moment van bestelling wegens niet aan FarmSaat AG te wijten redenen niet binnen veertien dagen zijn geleverd worden deze niettemin geacht in opdracht en voor rekening en risico van koper opgeslagen te zijn.

7.7 Ingeval van omstandigheden die de nakoming van de overeenkomst, al dan niet tijdelijk verhinderen, zal FarmSaat AG na schriftelijke mededeling aan de koper, gerechtigd zijn de levertijd met de duur van de belemmering te verlengen, een en ander behoudens uitdrukkelijk overeengekomen uiterste leverdatum.

7.8 Ingeval is verkocht met feitelijke levering op afroep, dient de koper de afroepen zodanig te stellen, dat binnen drie maanden na totstandkoming van de overeenkomst alle goederen volledig zijn afgenomen, tenzij een andere afroeptermijn is overeengekomen. Indien koper hiermede in gebreke blijft, is FarmSaat AG na sommatie van koper gerechtigd de nog resterende goederen aan koper aan te bieden en onmiddellijke betaling te vorderen, dan wel de overeenkomst te ontbinden, zonder dat een nadere sommatie of rechterlijke tussenkomst daartoe is vereist en kan FarmSaat AG aanspraak maken op vergoeding van alle door FarmSaat AG geleden en te lijden schade.

Artikel 8: Annulering

8.1 Annulering door koper van een door FarmSaat AG geaccepteerde order is alleen geldig indien dit bij aangetekend schrijven, rechtstreeks aan FarmSaat AG , geschiedt en voorts vervolgens door FarmSaat AG zodanige annulering wordt geaccepteerd.

8.2 Zo zodanige annulering door FarmSaat AG wordt geaccepteerd, is de koper gehouden aan FarmSaat AG in ieder geval te vergoeden alle ter uitvoering van de overeenkomst gemaakte kosten en/of door de annulering geleden en nog te lijden schade, alsmede de hierdoor veroorzaakte winstderving, ongeacht de overige rechten van FarmSaat AG.

8.3 FarmSaat AG is gerechtigd een order te annuleren, indien:

de koper jegens FarmSaat AG bestaande verplichtingen niet nakomt;

koper overlijdt, in staat van faillissement wordt verklaard, surseance van betaling aanvraagt, onder curatele wordt gesteld, zijn bedrijf opheft of liquideert, dan wel daarin wezenlijke wijzigingen aanbrengt, zijn vermogen onder bewind wordt gesteld, dan wel beslag onder de koper wordt gelegd;

ingeval van overmacht. Onder overmacht wordt verstaan elke bij het sluiten van de overeenkomst onvoorzienbare omstandigheid, waardoor de nakoming van enige verplichting redelijkerwijs niet door de koper kan worden verlangd.

8.4 Indien FarmSaat AG zicht beroept op het annuleringsrecht als in lid 3 van dit artikel bedoeld, is geen enkele schadevergoeding of schadeloosstelling, hoe ook genaamd, door FarmSaat AG verschuldigd.

Artikel 9: Emballage

9.1 Indien emballage in rekening wordt gebracht dient deze tegelijk met de betaling van de hoofdsom voldaan te worden. Restituties van hetgeen krachtens dit artikel ten behoeve van emballage aan FarmSaat AG is betaald vinden alleen plaats bij franco levering van voor hergebruik geschikte emballage binnen drie maanden na de dag van levering.

9.2 Indien koper en FarmSaat AG geen overeenstemming over de wijze van emballage bereiken, dan wel indien FarmSaat AG in redelijkheid zich niet aan die emballageafspraak kan houden en deswege een andere wijze van emballage toepast, wordt de wijze van emballage door FarmSaat AG bepaald.

Artikel 10: Betaling

10.1 Voor zover niet schriftelijk anders is overeengekomen dient betaling te geschieden binnen 30 dagen na factuurdatum, zonder enige korting. De valutadatum als aangegeven op de bankrekening van FarmSaat AG is bepalend en wordt als betalingsdag aangemerkt.

10.2 In geval van latere betaling dan is overeengekomen respectievelijk later dan conform het voorgaande lid is koper een rente verschuldigd gelijk aan de wettelijke rente plus 4% op jaarbasis over het openstaande bedrag, vanaf de vervaldatum tot aan de dag van voldoening van het verschuldigde bedrag. Alle kosten, ook de kosten van rechtskundige bijstand, veroorzaakt door of samenhangende met de te late betaling, komen voor rekening van de koper. In geval van te late betaling is FarmSaat AG  gerechtigd de aflevering van andere goederen op te schorten.

10.3 FarmSaat AG behoudt zicht het recht voor goederen onder rembours te verzenden of vooruitbetaling te verlangen zo FarmSaat AG berichten c.q. aanwijzingen ontvangt dat koper in verminderde mate kredietwaardig mocht zijn.

Artikel 11: Aansprakelijkheid

11.1 FarmSaat AG is niet aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade, waaronder begrepen bedrijfsschade, schade aan goederen of personen ontstaan door de geleverde goederen of door verstrekte adviezen of toelichtingen, dan wel enige schade ontstaan door ondeugdelijkheid van de geleverde goederen of onjuiste samenstelling van de geleverde goederen.

11.2 De in lid 1 van dit artikel gestelde aansprakelijkheidsbeperking geldt niet indien de ondeugdelijkheid of onjuiste samenstelling is te wijten aan opzet, grove schuld of grove nalatigheid aan de zijde van FarmSaat AG.

11.3 Met uitzondering van de gevallen als uitdrukkelijk in deze voorwaarden aangegeven, waarbij met name wordt gedoeld op artikel 7 lid 3, alsmede lid 2 van dit artikel, is een eventuele verplichting van FarmSaat AG tot schadevergoeding, uit welke hoofde dan ook, te allen tijde beperkt tot ten hoogste de factuurwaarde van het geleverde.

Artikel 12: Reclames

12.1 Reclames betreffende uitwendig waarneembare gebreken kunnen uitsluitend schriftelijk, uiterlijk 5 werkdagen na ontvangst van de goederen door de koper bij FarmSaat AG worden ingediend. Reclames betreffende uitwendig niet-waarneembare gebreken dienen uiterlijk 5 werkdagen na het moment waarop de koper het gebrek redelijkerwijs had kunnen constateren schriftelijk bij FarmSaat AG te worden ingediend. Bij overschrijding van deze termijnen vervalt elke aansprakelijkheid van FarmSaat AG ter zake van deze gebreken.

Artikel 13: Eigendomsvoorbehoud

13.1 Alle door FarmSaat AG geleverde goederen blijven tot het moment van volledige betaling van alle vorderingen ter zake van leveranties, met inbegrip van renten en kosten – in geval van rekeningcourant-leveringen tot het moment van vereffening van het eventueel ten laste van koper komende saldo – eigendom van FarmSaat AG.

13.2 De koper is vóór bedoelde volledige betaling c.q. vereffening niet bevoegd de goederen aan derden te verpanden of de eigendom daarvan over te dragen, tenzij dit geschiedt overeenkomstig de normale uitoefening van zijn bedrijf en conform de normale bestemming van de goederen.

13.3 Bij overtreding van het in dit artikel gestelde wordt ondanks anders overeengekomene betalingscondities, de koopprijs terstond en volledig opeisbaar. Voorts heeft FarmSaat AG alsdan het recht de geleverde goederen, zonder enige machtiging van koper of de Rechter, zelf terug te (doen) halen van de plaats alwaar deze zich bevinden.

13.4 De koper is verplicht zoveel mogelijk te voorkomen dat goederen van FarmSaat AG door beslaglegging worden getroffen. Mocht dit desalniettemin geschieden, dan dient de koper FarmSaat AG onverwijld daarvan in kennis te stellen.

Artikel 14: Toepasselijk recht

14.1 Op alle aanbiedingen, leveringen of overeenkomsten waarop deze voorwaarden van toepassing zijn is Nederlands recht van toepassing. Uitdrukkelijk wordt toepasselijkheid van artikel 49 van de Eenvormige Wet betreffende de (totstandkoming van) internationale koopovereenkomsten met betrekking tot de roerende lichamelijke zaken uitgesloten.

Artikel 15: Afwijkende bedingen of voorwaarden

15.1 Aanvullende of afwijkende bedingen of voorschriften zijn alleen van kracht indien deze door FarmSaat AG schriftelijk zijn bevestigd.

Artikel 16: Geschillen

16.1 Alle geschillen, die mochten ontstaan naar aanleiding van een overeenkomst, waar ook de onderhavige voorwaarden geheel of ten dele van toepassing zijn, of naar aanleiding van nadere overeenkomsten, welke uitvloeisel zijn van zodanige overeenkomst, zullen uitsluitend worden beslecht door de bevoegde Rechter van de plaats van vestiging van FarmSaat AG.

Vermeerdering van zaden is niet toegestaan; dit betreft eveneens zaden voor proefgebruik.