Medziplodiny FarmSaat AG

Naše medziplodiny

FarmSommer

FarmSommer

júl-spetember

FarmWinter

FarmWinter

júl-spetember

FarmOK

FarmOK

polovica augusta – polovica septembra

CutMax G

CutMax G

marec až september

Všeobecne

Medziplodiny v posledných rokoch získali enormne na význame. Vlastnosti medziplodín viedli k tomu, že tieto našli jedinečný význam v novej agrárnej reforme EÚ. Medziplodiny môžu byť využité v takzvanom greeningu okrem iných variantov pre oblasti ekologického záujmu (OEZ). Každý konvenčne hospodáriaci podnik musí od určitej výmery 5 % svojej ornej pôdy vyčleniť ako OEZ.

Medziplodiny ako OEZ

Dôvod, prečo  medziplodiny našli svoje miesto v novej agrárnej reforme EÚ je evidentný. Medziplodiny podporujú úrodnosť pôdy, svojou hlbokou koreňovou sústavou uvoľňujú pôdu, zlepšujú priedušnosť a sorpčnú schopnosť, práve v intenzívnych produkčných systémoch trvalo optimalizujú  výnosnosť a sú vynikajúcou ochranou proti pôdnej erózii. Práve FarmSommer a FarmWinter sú veľmi skoré miešanky, ktoré dobre a rýchlo pokryjú pôdu  a tak zabraňujú pôdnej erózii. Toto rýchle etablovanie sa spolu s hlbokým zakorenením rastlín čeľade kapustovitých sa postará aj  o dobrý štruktúrnosť pôdy. Skorý rast vyžaduje vysokú potrebu dusíka a fosforu.

Pri našich miešankách FarmSommer a FarmWinter sme kládli dôraz na to, aby sa dali dobre integrovať do kukuričného osevného postupu. Výsev možný do konca septembra.

Naša medziplodina FarmOK (bez kapustovitých) je špeciálne určená  pre repkové osevné postupy. Pretože neobsahuje čeľaď kapustovité, je vylúčený prenos nádorovistosti kapustovej.

Kvalitu našich osív garantujeme prostredníctvom 100 % certifikovaného osiva.

Vhodné pre podniky využívajúce systémy obrábania pôdy no-till, mulch-till, strip –till.

FarmWinter sa odporúča zvlášť v oblastiach s chránenými vodnými zdrojmi.

 

Na čo prihliadať pri pestovaní medziplodín?

 • Pestovanie medziplodín je uznané ako oblasť ekologického záujmu s prepočtom faktorom 0,3 (1 ha MP= 0,3 ha OEZ).
 • Pre pestovanie medziplodín musia byť použité minimálne dva druhy kultúr v jednej zmesi. Jeden druh pritom nesmie tvoriť viac ako 60 % semien zmesi.
 • Etikety z osiva odporúčame uložiť pre prípad kontroly.
 • Hnojenie je povolené len hospodárskymi hnojivami. Minerálne hnojivá a kaly nie sú prípustné.
 • Chemicko- syntetická ochrana rastlín je všeobecne zakázaná.
 • Výsev medziplodín sa nesmie uskutočniť pred 16. júlom.
 • Výsev musí byť ukončený pred 1. októbrom.
 • Medziplodiny a podsev nesmú byť využívané energeticky (napr.na výrobu bioplynu) alebo ako krmivo.
 • Pred 15.2. nasledujúceho roku nie je povolená príprava a spracovanie pôdy alebo zapravenie medziplodiny, prípustné je mulčovanie alebo valcovanie medziplodiny s cieľom vyhnúť sa vysemeneniu. Biomasa zostáva na poli.
 • Po 15.2. sa medziplodiny smú prihnojiť a byť využité, avšak musí nasledovať nová hlavná plodina.
 • Len podsev tráv, ktorý je využitý ako medziplodina, sa smie v nasledujúcom roku pestovať ako hlavná plodina.